^Pujar

Sóller (Mallorca)

Catalan Basque English French Galician German Italian Portuguese Spanish

Consells Escolars

Consell Escolar de 5 de novembre de 2015

El Consell Escolar del passat dia 5 de novembre va tractar els següents temes d'interès per a les famíles:

 

1. Aprovació de la PGA (Programació General Anual) del centre

                  S'informa de l'aprovació de la PGA al darrer Claustre, i es destaquen els següents punts d'interès per a la APIMA: 

- pràcticament 100% de famílies adherides al Programa de Reutilització ( a excepció de 2 casos). Les famílies fan un pagament de 80€ (70€ llibres + 10€ material), d'un cost total estimat de 120€.

- demanda per part del Centre a l'Administració d'anivellar ràtios a nivell de comarca. La representant de l'Ajuntament informa que ja han exposat el tema al Conseller i que també es durà al proper Consell Escolar Municipal i assegura que és una mesura que reclamen tots els Centres. 

2. Aprovació dels preus de:

- Escola matinera.

- Menjador escolar

- Activitats extraescolars

- Assegurança escolar

Es mantenen els mateixos preus que el curs anterior. 

 

3. Informació situació Apima

Susana Servera (tresorera de l'APIMA i representant de la mateixa a aquest consell escolar) informa de l'incorporació de nous membres a la Junta, tot i que a nivell d'estatuts la cosa segueix igual i es dóna un any de rodatge als nous membres per després definir nous possibles càrrecs.

 

4. Precs i preguntes 

APIMA:

- Convivència al pati de primària entre alumnat d'infantil i primària. Es valora molt positivament la mesura i asseguren que només hi van els divendres, a excepció d'algun dia que ha fet molta calor, principalment al setembre.

- Problemàtica de les pedres al pati. En són conscients i afegeixen que, a més de ser un perill per als infants, els usuaris de l'aparcament també es queixen que sempre en troben l'escala plena. Demanaran a l'Ajuntament si els poden fer un tros de vorera de formigó i miraran de cercar-hi solucions. 

- Demanda generalitzada d'una part important de famíies d'obrir el Centre a les 8.55 en comptes de les 9.00. Fins ara, la barrera d'entrada al pati s'obria 5 minuts abans, però la de davant no s'obria fins a les 9. Argumentam diversos motius pels quals pensam que el Centre hauria d'estar obert almenys 5 minuts abans de l'hora d'inici de les classes i acordam que a partir d'ara obriran a les 8.55 i a les 8.50 en dies de pluja.

Visites

Visites de l`article
289061
Copyright © 2013. Es Fossaret  Rights Reserved.